எங்களின் தனித்துவம்

3 வது உலக தமிழ் நாடக விழா - மதுரை

உலகத் தமிழ் மாநாடு என்பது உலகில் உள்ள அனைத்து தமிழா்களையும் மொழியின் பால் ஒன்று சோ்ப்பதற்காக நடைபெறும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகும். இம் மாநாடு தமிழையும், தமிழாின் பெருமையையும் உலகோர் அறியச் செய்ய கருப்பொருளாக விளங்குகிறது. இம்மாநாட்டில் பங்காற்றுவது ஒவ்வொரு தமிழனின் மொழி காக்கும் செயலாகும்..
  • முதல் உலக தமிழ் நாடக விழா 2016 - பாரிஸ்
  • இரண்டாம் உலக தமிழ் நாடக விழா 2018 - லண்டன்
  • மூன்றாம் உலக தமிழ் நாடக விழா 2020 - மதுரை
அருஞ்சொற் பொருள்

அருஞ்சொற் பொருள்

கதைக்கோப்பு

நாடகம் என்பது ஒரு கலை அல்லது பலவகைக் கலைகளின் கூட்டுச் சேர்க்கையாகும். நாட்டு + அகம் = நாடகம்

கதாப் பாத்திரம்

நாடகம் என்பது ஒரு கலை அல்லது பலவகைக் கலைகளின் கூட்டுச் சேர்க்கையாகும். நாட்டு + அகம் = நாடகம்

உரையாடல்

நாடகம் என்பது ஒரு கலை அல்லது பலவகைக் கலைகளின் கூட்டுச் சேர்க்கையாகும். நாட்டு + அகம் = நாடகம்

பின்னணி

நாடகம் என்பது ஒரு கலை அல்லது பலவகைக் கலைகளின் கூட்டுச் சேர்க்கையாகும். நாட்டு + அகம் = நாடகம்

உத்திகள்

நாடகம் என்பது ஒரு கலை அல்லது பலவகைக் கலைகளின் கூட்டுச் சேர்க்கையாகும். நாட்டு + அகம் = நாடகம்
Speakers

Todays Performers

M. Nasar

President

Ariyanayagam

President

Pasupathy

President

K. Parthibaraja

Event Manager

S. Velayudham

Event Manager

Edwin Rajkumar

Event Manager

Snekha

Event Manager

Ariyanayagam

Event Manager
About Conference

Schedule Plan

  • Day 01 11 Dec 2020
  • Day 02 12 Dec 2020
  • Day 03 13 Dec 2020
9.00 AM
10.00 AM
இயல்' என்பது சொல் வடிவம்,
விளக்கமும் செயல்பாடுகளும்

'இசை ' என்பது சொற்களோடு, இசையும் சேர்ந்த வடிவம்,

நாடகம்' என்பது, 'இயல்', 'இசை' மற்றும் உடல் அசைவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட வடிவம்.
10.00 AM
11.00 AM
இயல்' என்பது சொல் வடிவம்,
விளக்கமும் செயல்பாடுகளும்

'இசை ' என்பது சொற்களோடு, இசையும் சேர்ந்த வடிவம்,

ாடகம்' என்பது, 'இயல்', 'இசை' மற்றும் உடல் அசைவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட வடிவம்.
11.00 AM
12.00 AM
இயல்' என்பது சொல் வடிவம்,
விளக்கமும் செயல்பாடுகளும்

'இசை ' என்பது சொற்களோடு, இசையும் சேர்ந்த வடிவம்,

ாடகம்' என்பது, 'இயல்', 'இசை' மற்றும் உடல் அசைவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட வடிவம்.
02.00 AM
03.00 PM
இயல்' என்பது சொல் வடிவம்,'
விளக்கமும் செயல்பாடுகளும்

'இசை ' என்பது சொற்களோடு, இசையும் சேர்ந்த வடிவம்,

ாடகம்' என்பது, 'இயல்', 'இசை' மற்றும் உடல் அசைவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட வடிவம்.
04.00 PM
05.00 PM
இயல்' என்பது சொல் வடிவம்,
விளக்கமும் செயல்பாடுகளும்

'இசை ' என்பது சொற்களோடு, இசையும் சேர்ந்த வடிவம்,

ாடகம்' என்பது, 'இயல்', 'இசை' மற்றும் உடல் அசைவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட வடிவம்.
Clients

Offcial Sponsors

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors

REGISTER YOUR FEEDBACK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmtempor incididunt labore et dolore magna.